Algemene Voorwaarden

Aansprakelijkheid
Verhuuradministratie is niet aansprakelijk, in geval van contractbreuk, verkeerde voorstelling of anderszins, voor verlies of schade die de Klant ondervindt als gevolg van claims van derden of indirecte schade of gevolgschade door de Klant geleden, inclusief verlies van winst, zakelijke kansen of voorziene besparingen en/of schade als gevolg van stagnatie van het bedrijf, tenzij sprake is van grove schuld dan wel opzet zijdens Verhuuradministratie.

De aansprakelijkheid van Verhuuradministratie jegens haar Klant, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot het totale betaalde bedrag per kalenderjaar. Een claim voor compensatie van schades moet door de Klant aan Verhuuradministratie worden voorgelegd niet later dan een maand nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt zou kunnen zijn.

Geheimhouding
Beide partijen (inclusief hun werknemers en ingeschakelde derden) zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhoudingsplicht voornoemd blijft na het einde van de overeenkomst voortbestaan.

Toepasselijk recht en geschillen
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de Klant is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.